Przejdź do stopki

Ochrona danych osobowych

Treść

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., str.1) (RODO), Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, na podstawie art. 13 RODO przekazuje Pani/Panu wymagane informacje związane z przetwarzaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, z siedzibą przy ul. Traugutta 78A, tel. 757756911, reprezentowany przez Kierownika MOPS, email: sekretariat@mops.zgorzelec.eu

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 757756911 lub pisemnie na adres Administratora.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. Do zakresu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy wykonywanie zadań określonych w przepisach o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i wychowawczych. MOPS ustala prawo do otrzymania dodatku mieszkaniowego i energetycznego, udziela pomocy materialnej dla uczniów, organizuje dożywianie osób potrzebujących oraz realizuje zadania związane z funduszem alimentacyjnym.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje też umowy zawarte z kontrahentami, którym mogą zostać przekazane Pani/Pana dane celem realizacji zawartych umów. W takiej sytuacji Pani/Pana dane przekazane są w oparciu o właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 3. W sytuacjach określonych odpowiednimi przepisami prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, takim jak: organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery publicznej i socjalnej – ZUS, PFERON.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów o archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

7. W związku z przetwarzaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach gdy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza dane na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte dopiero po zakończeniu archiwizacji; • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to przypadków w których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku uznania, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podczas przetwarzania Pani/Pana danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul.Stawki 2.

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8060