Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bip.mopszgorzelec.iap.pl/pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-03
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie  samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karolina Nitko, adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.zgorzelec.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757756911. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Traugutta 77b, 59-900 Zgorzelec

Punkt podawczy znajduje się na parterze, wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób poruszających się na wózku lub osób przybyłych z wózkiem dziecięcym). Część wydziałów merytorycznych znajduje się na parterze, gdzie prowadzona jest bezpośrednia obsługa. Natomiast pracownicy pozostałych sekcji w razie potrzeby obsługują w punkcie podawczym na parterze. Na parterze dostępna jest również toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszającymi się na wózku. Przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego: /files/files/Raport.pdf 

 

 

8060